Wstęp do kariery wynalazcy

162

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych nie tylko prowadzi zajęcia matematyczne dla wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej, ale także zajmuje się popularyzacją matematyki wśród uczniów szkół podstawowych i średnich.

Jedną z form prowadzonej w tym zakresie działalności jest projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”. Jest to jedna z form, której zadaniem jest oswojenie przyszłych wynalazców z królową nauk. Program uczestnictwa w projekcie składa się dwóch podstawowych etapów. W ramach pierwszego, uczniowie i nauczyciele matematyki otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, na której rozwiązują indywidualnie przygotowane dla nich zadania. Na platformie udostępniane są moduły, składające się z zadań na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej. Uczniowie wykazujący największą aktywność zostaną zaproszeni do uczestnictwa w drugim etapie, który będzie polegał na uczestnictwie w warsztatach z różnych dziedzin nauki, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.

W środę 6 lutego, w Urzędzie Gminy Nadarzyn, odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Informatyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, które miało na celu omówienie warunków i możliwości uczestnictwa uczniów klas czwartych szkół podstawowych gminy Nadarzyn w programie „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”.

Celem programu jest wspomaganie pracy nauczyciela, indywidualizowanie rozwoju każdego z uczestników programu a także optymalizacja wykorzystywania czasu poświęconego na naukę przez ucznia. Skuteczne diagnozowanie szerokiego spektrum czynników wpływających na proces rozwoju ucznia, służy wykrywaniu problemów, z jakimi borykają się uczniowie, oraz tak kieruje doborem zadań, aby uczeń sam zrozumiał przyczynę popełnianych błędów, samodzielnie był w stanie je poprawić i rozwiązać zadanie, z którego rozwiązaniem miał wcześniej problemy.

Poziom zadań dostosowany jest do aktualnego poziomu każdego z uczestników – uczniowie, którzy przejawiają uzdolnienia w tym kierunku, otrzymują zadania trudniejsze.

Jeszcze w lutym podpisana zostanie umowa dotycząca współpracy i wdrożenia programu w klasach czwartych wszystkich szkół podstawowych w gminie Nadarzyn.