Urząd po nowemu

133

Zmiany w pruszkowskim urzędzie. Wszystko za sprawą nowego regulaminu organizacyjnego magistratu.

Przede wszystkim urząd musi działać sprawnie i być otwarty na potrzeby mieszkańców. Na tej płaszczyźnie kluczowe znaczenie ma odpowiednia organizacja pracy. Władze Pruszkowa uznały, że nadszedł czas na zmiany. Z początkiem sierpnia zaczął obowiązywać nowy regulamin organizacyjny urzędu. W pruszkowskim magistracie utworzono nowe komórki organizacyjne. Teraz jest ich łącznie 20.

Nową komórką jest wydział strategii i rozwoju, który podlega prezydentowi Pawłowi Makuchowi. Tworzą go: referat ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, referat ds. transportu publicznego oraz referat ds. zamówień publicznych. Patrząc na zakres zadań wspomnianej komórki, nie da się ukryć, że jej praca będzie miała istotne znaczenie dla rozwoju miasta. Urzędnicy wydziału strategii i rozwoju mają pozyskiwać zewnętrzne środki na realizację zadań budżetowych, przygotowywać dokumenty i koordynować procesy związane z funduszami zewnętrznymi, a także zajmować się postępowaniami przetargowymi oraz planowaniem zamówień publicznych i tworzeniem sprawozdań z prowadzonych prac. Ponadto, przeznaczony do tego referat będzie odpowiadał za sprawy komunikacji miejskiej, czyli koordynację rozkładów jazdy, współpracę z sąsiednimi gminami, ZTM i innymi przewoźnikami.

W nowej strukturze pojawiło się również biuro prezydenta. Zadania komórki sprowadzają się do obsługi administracyjno-kancelaryjnej władz miasta. Nie tylko samego prezydenta Makucha, ale i jego zastępców – Beaty Czyżewskiej i Konrada Sipiery. Ponadto, biuro odpowiada za organizację wizyt i spotkań, prowadzenie terminarzy, koordynację obiegu korespondencji oraz prowadzenie i redagowanie wewnętrznych serwisów informacyjnych magistratu. Należy zwrócić również uwagę na działania komórki w zakresie monitoringu procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych spółek prawa handlowego czy opiniowanie przekształceń podmiotów podległych miastu w spółki prawa handlowego.

Utworzono wydział inicjatyw społecznych. W jego skład wchodzą dwa referaty: ds. kultury, sportu i zdrowia oraz ds. partycypacji społecznej. W głównej mierze zadania wydziału skupiają się wokół zapewnienia warunków do działalności w zakresie kultury, zdrowia i sportu oraz nadzoru nad instytucjami realizującymi te zadania. Ponadto, referat będzie zajmował się kreowaniem nowych atrakcji kulturalnych i turystycznych. Działania w kwestii partycypacji społecznej to m.in. koordynacja Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Seniorów, upowszechnianie informacji ważnych dla sektora pozarządowego oraz prowadzenie spraw związanych z budżetem obywatelskim.

Drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, budynki miejskie jak wiadomo wymagają remontów. Nad wykonaniem tych zadań będzie czuwał wydział realizacji inwestycji, który podlega wiceprezydentowi Konradowi Sipierze. Zakres zadań komórki obejmuje również m.in. nadzór nad eksploatacją i konserwacją oświetlenia, zarządzanie drogami publicznymi, rozbudowę monitoringu miejskiego, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Wprowadzone zmiany mają usprawnić funkcjonowanie urzędu. Najlepszą weryfikacją dokonanych modyfikacji będzie czas i efekty pracy magistratu w obszarze zrealizowanych inwestycji, pozyskanych dofinansowań oraz transportu publicznego. Zapewne również mieszkańcy będą w stanie ocenić, czy – jak to się powszechnie mawia – urząd jest przyjazny mieszkańcom.