Raport o stanie powiatu

0
198

Zarząd powiatu pruszkowskiego przygotował raport, w którym podsumował działalność w 2018 roku.

Raport o stanie powiatu został poddany dyskusji podczas ostatniej sesji. Dokument ten stanowi swoiste podsumowanie działalności jednostki w roku poprzednim. Należy go przygotować do 31 maja i przedstawić radnym. Raport obejmuje takie obszary jak m.in. promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, sytuacja finansowa, strategie, programy, inwestycja, architektura, bezpieczeństwo, ochrona środowiska.

Zgodnie z planem dochody bieżące miały wynieść blisko 155 mln zł, jednak wykonanie wyglądało inaczej – ponad 175 mln zł. Należy tu uwzględnić dochody majątkowe, tj. blisko 11,5 mln zł. Wydatki bieżące powiatu planowano na poziomie 148 mln zł, wykonanie – 143 mln zł. W związku z tym wynik budżetu na koniec grudnia wyniósł 5,04 mln zł. Powiat otrzymał również prawie 22 mln zł dotacji na cele bieżące. Zadłużenie jednostki na koniec roku wynosiło blisko 12,5 mln zł.

W 2018 roku powiat realizował wiele programów w określonych obszarach. Wśród nich należy wymienić m.in. powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020 czy też powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2018-2023. Powiat prowadzi również liczne działania związane ze strategią rozwoju powiatu na lata 2015-2025. W zakresie poprawy jakości edukacji i podnoszenia kapitału ludzkiego pruszkowskie szkoły średnie przystąpiły do unijnego projektu „Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Podniesiono również wysokość dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, kadra pedagogiczna mogła również zwiększyć swoje kompetencje w ramach warsztatów i spotkań. Warto zwrócić uwagę na podpisanie porozumienia o współpracy Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica z firmą Strabag.

Nie próżnowano również w obszarze przyjaznych rozwiązań komunikacyjnych. W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego doświetlono trzy niebezpieczne przejścia dla pieszych, zamontowano sześć sygnalizacji świetlnych – systemów dyscyplinowania kierowców. Warto również zwrócić uwagę na realizację bezpiecznych przejść dla pieszych w powiecie pruszkowskim, przebudowy mostu na drodze nr 3114 w Pęcicach, przebudowy ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD, wykonanie remontu drogi 3104 Kajetany-Kosów, poszerzenie ul. Warszawskiej w Dawidach, przeprowadzenie remontu drogi 4102 w Milęcinie.

Działania powiatu w 2018 roku dotyczyły również podniesienie skuteczności służb ratunkowych. Współfinansowano zakup dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, zakończono budowę Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, zakupiono sprzęt dla OSP Moszna i OSP Biskupice.

Z budżetu powiatu przeznaczono środki na działania związane z promocją i ochroną zdrowia. Ponad 3,5 mln zł trafiło na rzecz przebudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Była to część druga zadana trzyletniego. Oddział chirurgiczny SP ZZOZ w Pruszkowie zyskał 20 łóżek. Koszt wyniósł ponad 58 tys. zł. Placówka otrzymała również aparaty USG i inny sprzęt, którego wartość to ponad 1,8 mln zł.

W 2018 roku zakończyła się inwestycja związana z budową siedziby liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Zadanie realizowane było przez trzy lata. Jego łączny koszt to ponad 25,5 mln zł. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ponad 2,8 mln z miasta Pruszków. Ponad 7,6 mln zł kosztowała przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD. Powiat otrzymał dofinansowanie z województwa na kwotę 3,7 mln zł. Warto również wspomnieć o utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu Senior+ w Pruszkowie (382,9 tys. zł), kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej wraz z innymi drogami (2,8 mln zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW, województwa i miasta Pruszków) czy budowie odwodnienie w ul. Starzyńskiego w Dawidach (blisko 4 mln zł).