Nowe zasady rozliczania

0
299

Na sesji, która odbyła się 14 marca, radni podjęli decyzję o nowym systemie naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych, który będzie obowiązywał od dnia 1 maja 2019 r.

Po przeanalizowaniu dostępnych analiz i wyliczeń, oraz przeprowadzeniu dyskusji, radni niemal jednogłośnie (13 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęli decyzję zmiany dotychczasowej metody naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Uznali, że dotychczasowa forma naliczania od osoby sprzyja składaniu nierzetelnych deklaracji, co powoduje konieczność podnoszenia opłat mieszkańcom, którzy składają deklaracje zgodne ze stanem faktycznym. W nowym systemie zastosowana została sprawdzona w innych miastach zasada naliczania opłat w powiązaniu ze zużyciem wody. Nowy system naliczania opłat jest mniej wrażliwy na nierzetelność mieszkańców składających deklaracje, dzięki łatwo dostępnej możliwości zweryfikowania na podstawie wskazań wodomierzy.

Zgodnie z nowymi zasadami, miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny wynosi 9 zł za m³ zużytej wody. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady niesegregowane wynosi 18 zł za m³ zużytej wody.

Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe, odczytanej na zarejestrowanych podlicznikach w analogicznym okresie. Do każdej nieruchomości zostanie przez urząd doręczona informacja z wyliczonym średnim zużyciem wody za rok poprzedni, aby ułatwić mieszkańcom wpisanie danych do składanej deklaracji. Po roku opłaty te będą weryfikowane do stanu od faktycznego zużycia (nadpłaty i niedopłaty będą rozliczne w kolejnym roku).

W przypadku braku licznika zużycia wody, co ma miejsce w przypadku zasilania nieruchomości wodą z własnego ujęcia, podstawą do ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, będzie przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości. Istnieje jednak możliwość zainstalowania w takiej sytuacji licznika, wówczas stawka opłaty naliczana będzie według faktycznego zużycia a nie według przeciętnej normy.

W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego a sumą odczytów z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczać odpowiednio udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczba lokali na nieruchomości.

W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali, przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu całej nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/40, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, lub też przesłać deklarację w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Podkowa Leśna, na Platformie Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały lub na adres poczty elektronicznej: .

Zgłoszona w deklaracji kwota powinna być oparta na wyliczeniu średniego zużycia z ubiegłego roku, które wcześniej każdy z mieszkańców otrzyma pocztą z urzędu. Deklaracje powinny być złożone najpóźniej do 14 maja br. Deklaracja będzie do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta.