Kwalifikacja wojskowa

97

Na początku marca wszyscy mężczyźni, którzy urodzili się w 2000 r., zamieszkali na terenie gminy Brwinów, będą musieli stawić się przed wojskową komisją kwalifikacyjną.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona będzie w dniach od 5 do 7 marca 2019 r. W tym roku wezwanie przed oblicze lekarskiej komisji kwalifikacyjnej otrzyma 115 mieszkańców gminy Brwinów.

Ocena kwalifikacyjna polega na ocenie stanu zdrowia pod kątem ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia zbrojnego państwa. Wszyscy poddani ocenie mężczyźni oceniani są poprzez przydzielenie odpowiedniej kategorii wojskowej. Oznaczane są one odpowiednimi literami kategorii A, B, D i E. Co one tak naprawdę oznaczają?

Kategoria A oznacza zdolny do czynnej służby wojskowej”. Oznacza to, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji oraz w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma już obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria A, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy.

Kategoria B oznacza czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej przez okres do dwóch lat. Oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia uniemożliwia pełnienie tej służby. Wszyscy z kategorią B otrzymają ponowne wezwanie do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

Kategoria D oznacza niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Osoba której przydzielona została ta kategoria nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy.

Kategoria E oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji oraz w czasie wojny. Osoba taka nie podlega obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie wojskowe przydzielane są nie tylko na podstawie przeprowadzonych przez komisję badań, ale również z uwzględnieniem dokumentacji medycznej przedstawionej przez badanego. Dlatego ważne jest, aby podczas badania lekarskiego przez komisją mieć przy sobie wszelkie zaświadczenia dotyczące naszego zdrowia. W sytuacji, kiedy komisja nie jest w stanie wydać orzeczenia o kategorii, osoba taka może zostać skierowana na dodatkowe badania lub obserwację szpitalną przez specjalistów, co pozwoli na określenie faktycznego stanu zdrowia. Poddanie się tym badaniom jest obowiązkowe.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności A lub D do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1998-1999 które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (kategoria zdolności B) ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pruszkowie, ul. Hubala 5, tel. 22 758 41 76. Więcej informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów – tel. 22 738 26 85.