Regulamin konkursu „Fikołki”

0
280

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Jarosław Mika, ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno, NIP: 9581246344
 2. Fundatorem nagrody: Sala zabaw „ Fikołki”, ul. H. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PrzegladRegionalny/ (zwanej dalej“Fanpage”).

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 2. Konkurs trwa od 15.05.2019 od godz. 16.00 do 17.05.2019 do godziny 16.00.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.05 za pośrednictwem FanPage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na polubieniu profilu Przegląd Regionalny i udostępnieniu posta dotyczącego konkursu.
 2. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
 3. Zwycięzcami będzie 10 osób, które w najkrótszym czasie wykonają konkursowe zadania.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

13. Nagrodą w konkursie są podwójne vouchery na godzinny wstęp do sali zabaw Fikołki, mieszczącej się przy ul. H. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków.

 1. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem fundatora, tj. ul. H. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków.
 2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.05.2019 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 1. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.