Podsumowanie pracy burmistrzów

0
268

Tradycyjnie w czerwcu radni poddają ocenie pracę burmistrza za ubiegły rok i decydują o udzieleniu burmistrzowi absolutorium. Nowością, którą wprowadziła w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, jest podejmowanie przez radę uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

Zgodnie z ustawą, do końca maja br. burmistrzowie zobowiązani byli do przedstawienia raportu o stanie gminy, który jest sprawozdaniem z realizacji uchwał rady, podjętej polityki i strategii działalności oraz programów działania. Dokument ten jest podstawowym kryterium udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania, które jest wyrazem aprobaty merytorycznej pracy burmistrza. Udzielane przez radę absolutorium jest natomiast wyrazem akceptacji realizacji budżetu. Podstawowym dokumentem, na którym radni opierają swoją ocenę, jest raport Regionalnej Izby Obrachunkowej – państwowego organu nadzoru i kontroli gospodarki finansowej samorządów.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie odbyła się debata nad złożonym przez burmistrza raportem o stanie gminy, w której głos mogli zabierać również mieszkańcy. Praca burmistrza oceniona została pozytywnie i Rada Miejska 19 głosami „za” po raz dziewiąty udzieliła burmistrzowi Arkadiuszowi Kosińskiemu absolutorium. Burmistrz uzyskał też od rady wotum zaufania.

Kosiński podziękował za pozytywną ocenę jego pracy oraz okazane zaufanie. Podkreślił również, że jest to ocena nie tylko jego pracy, ale także wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych, którzy na co dzień pracują dla wspólnego dobra mieszkańców gminy.

Również burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński uzyskał od radnych pozytywną opinię swojej pracy. Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie ocenił wykonanie budżetu i rada udzieliła burmistrzowi zarówno absolutorium, jak również wotum zaufania.

W sprawie wykonania budżetu 19 radnych głosowało „za”, jeden zaś wstrzymał się od głosu. Za udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania 17 radnych głosowało „za”, 2 „przeciw”, zaś jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

24 czerwca sesja Rady Miejskiej w Milanówku poświęcona była debacie nad raportem burmistrza o stanie gminy oraz podjęciu uchwały w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Piotra Remiszewskiego.

Podczas debaty pod adresem raportu padło wiele krytycznych uwag i to zarówno ze strony radnych, jak i mieszkańców. W efekcie tych opinii, radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Wśród 13 obecnych podczas sesji radnych, 6 głosowało „za”, 3 „przeciw” zaś 4 osoby wstrzymały się od głosowania, zaś do udzielenia wotum zaufania konieczna jest bezwzględna większość głosów.

Realizacja zadań budżetowych została przez radnych oceniona pozytywnie i przy 9 głosach „za”, 2 „przeciw” i 2 wstrzymujących się od głosowania burmistrz uzyskał absolutorium.

Należy podkreślić, że nieuzyskanie w dwóch kolejnych latach wotum zaufania przez burmistrza daje podstawę do podjęcia przez radę uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza ze stanowiska.