Konkurs na stanowisko dyrektora „Centrum Kultury Raszyn”-[sprostowanie]

0
168
Reklama

 

SPROSTOWANIE 

Wójt Gminy Raszyn
dnia 01.10.2021 roku
dokonuje sprostowania oraz zmiany Załącznika nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Raszyn nr 154/2021 z dnia 24.09.2021 r. – ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu na wolne stanowisko Dyrektora ,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie.

Pkt 1, ppkt 2 ogłoszenia, otrzymuje następujące brzmienie:

 1. Wymagania niezbędne dla kandydata: (…)

,,2) Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy (w tym co najmniej 3 lata pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w zakresie kultury na stanowisku kierowniczym)”.

Reklama
 1. pkt 5, ogłoszenia, otrzymuje następujące brzmienie:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie w terminie do dnia 15.10.2021 roku (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn”.

 

 1. pkt 9, ogłoszenia, otrzymuje następujące brzmienie:

,, W celu zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji
kultury kandydaci mogą skontaktować się z Sekretarzem Gminy do
13.10.2021 r.”.

Wójt Gminy Raszyn
dnia 24.09.2021 roku
ogłasza konkurs
na wolne stanowisko dyrektora

,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba ,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie.

 1. Aleja Krakowska 29A, 05-090 Raszyn oraz teren Gminy Raszyn.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia poniższe wymagania.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie: humanistyczne,
  ekonomiczne i pokrewne, pedagogiczne (przygotowanie pedagogiczne), zarządzanie
  i marketing.
 • Doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym);
 • Znajomość aktów prawnych:
 1. a) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. b) Ustawa o finansach publicznych,
 3. c) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (preferowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów kulturalnych, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy strukturalnych),
 4. d) Ustawa o samorządzie gminnym.
 5. e) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) Obywatelstwo polskie,

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
  168),
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, kierowania zespołem,
odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdolności organizatorskie, komunikatywność,

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną w tym środków z Unii Europejskiej,

3) Doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia imprez kulturalnych i przedsięwzięć promocyjnych,

4) Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi
środowiskami twórczymi,

5) Dyspozycyjność i komunikatywność,

6) Prawo jazdy kat B i posiadanie samochodu osobowego,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Zarządzanie instytucją kultury i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • Organizacja bieżącej i długofalowej pracy „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
 • Administrowanie budynkiem,
 • Organizowanie imprez kulturalnych,
 • Kierowanie gospodarką finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej
  prawidłowość, w tym opracowanie planu finansowego instytucji oraz dysponowanie środkami określonymi w planie,
 • Sprawowanie funkcji pracodawcy wobec pracowników instytucji kultury,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi, zespołami amatorskimi, artystami i twórcami oraz mieszkańcami Gminy Raszyn.
 1. Oferty konkursowe winny zawierać:
 • Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa własnoręcznie podpisany
  wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 • List motywacyjny,
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 • Kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane wykształcenie, umiejętności, dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, np. studia podyplomowe, kursy, staże odbyte w instytucjach kultury, certyfikaty językowe itp.

Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
  dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.289),
 • Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia wraz z wymaganymi dokumentami pisemnego opracowania koncepcji funkcjonowania i rozwoju ,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie, propozycji struktury organizacyjnej wraz z regulaminem organizacyjnym w perspektywie najbliższych 3 lat prowadzenia działalności.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ,,Centrum Kultury Raszyn” im. Jana Pawła II w Raszynie w terminie do dnia 08.10.2021 roku (decyduje faktyczna data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.

 1. Inne informacje:
 • List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 154/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 24.09.2021 roku.
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu 5 dni od daty zakończenia
  przeprowadzenia wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu oraz dokumenty
  niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dokumenty będące kserokopiami muszą być własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów będących kopiami Komisja konkursowa może zażądać dostarczenia oryginału.
 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie powołania, na czas określony – 3 lata, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  9. W celu zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji
  kultury kandydaci mogą skontaktować się z Sekretarzem Gminy do 06.10.2021r.

 

 

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj