Rekrutacja do szkół i przedszkoli w gminie Brwinów

61

2 marca rozpoczęły się procedury rekrutacyjne do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a od 4 maja ruszy nabór do klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-, 4- oraz 3-letnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku burmistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, które przyjmie dziecko. Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy.

Ilość wolnych miejsc w przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca. Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego powyższych kryteriów powoduje przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2020/2021.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego jest dostępny w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka oraz harmonogram rekrutacji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy.