Koniec problemów z przyłączem

169

W grudniowym numerze opisywaliśmy problemy mieszkańców niektórych rejonów Brwinowa z uzyskaniem stałego przyłącza energetycznego do budynków. Wydaje się, że w tej sprawie pojawiło się światełko w tunelu.

Tak jak pisaliśmy w artykule, sporną kwestią, uniemożliwiającą przyłączenie budynków do sieci energetycznej, była niemożność zaakceptowania przez Urząd Gminy warunków umowy o ustanowienie służebności przesyłu, które chciało narzucić PGE. Gmina Brwinów nie chciała zgodzić się na nowe warunki, które dawały PGE praktycznie pełną swobodę prowadzenia robót na terenie gminy, co mogło w sposób rażący godzić w interes społeczny.

W ostatnich dniach nastąpił przełom w tym energetycznym impasie, PGE zaakceptowało bowiem treść umowy zaproponowanej przez gminę.

– Udało się nam przekonać PGE, że wszelkie prowadzenie prac na drodze wewnętrznej musi odbywać się w uzgodnieniu z gminą, bowiem gmina jako zarządca drogi musi posiadać wiedzę i możliwość uzgodnienia zarówno terminu, jak i sposobu prowadzenia prac – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Od tego warunku, kierując się dobrem wspólnym mieszkańców gminy Brwinów, nie mogliśmy odstąpić – podkreśla burmistrz.

Gmina Brwinów, jako inwestor wielu inwestycji drogowych, zobligowana jest do zabezpieczenia ich przed zniszczeniem przez prowadzone przez PGE w tym miejscu prace. Wiąże się to zarówno z tym, że wiele z tych inwestycji powstało przy udziale dotacji zewnętrznych, jak też możliwościami utraty w takim przypadku rękojmi oraz gwarancji wykonawcy. PGE próbowało narzucić gminie zapis który umożliwiał im prowadzenie prac praktycznie bez udziału właściciela, czyli gminy. Zaakceptowanie takiego zapisu umożliwiałoby wykonawcy prac prowadzonych przez PGE demontaż chodników, wycinkę nakładek asfaltowych, i na to gmina zgodzić się nie mogła.

W rezultacie długotrwałej wymiany pism i uzgadnianiu stanowisk, ostatecznie w umowie znalazł się zapis o treści: „W przypadku zamiaru prowadzenia przez Spółkę prac polegających na budowie, przebudowie, przeglądzie, naprawie, wymianie, remoncie, modernizacji, demontażu, rozbiórce, odbudowie urządzenia (…) Spółka zobowiązana będzie uzgodnić z Gminą termin i sposób prowadzenia w/w prac oraz odtworzenie nawierzchni”. Zapis ten daje gminie gwarancje, że żadne prace prowadzone przez PGE nie będą wykonywane bez uzgodnienia tego z gminą.

Pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami już rozpoczęli przeglądanie stanu dokumentacji spraw, które z uwagi na brak porozumienia, czekały długo na szczęśliwe zakończenie. Niezbędna jest aktualizacja dokumentacji i po jej ewentualnym uzupełnieniu, gmina Brwinów i PGE Dystrybucja, rozpoczną podpisywanie umów.

Z całą pewnością jest to znakomita informacja na początek nowego roku.