Na nowych zasadach

121

Od początku lipca w gminie Nadarzyn obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmieniły się zarówno zasady segregacji, system odbioru, jak i opłaty.

Wysokość obowiązujących opłat oraz indywidualne konta, na które należy dokonywać wpłat, podane zostaną w dostarczanych mieszkańcom w zawiadomieniach.

Przez kolejny rok odpady od mieszkańców gminy Nadarzyn będzie odbierała firm PU Hetman z Nadarzyna. Tak jak w innych gminach, stawki za odbiór odpadów są znacznie wyższe od dotychczasowych. Przez najbliższy rok każdy z mieszkańców zapłaci 19 złotych miesięcznie za odpady segregowane lub 38 złotych za odpady niesegregowane.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska pojawiły się zmiany w zasadach segregacji, polegające na zwiększeniu liczby frakcji odpadów poddanych segregacji, co wiąże się ze zmianą kolorystyki worków, i tak:

– odpady zmieszane – zmiana worka lub pojemnika na czarny, możliwe oznakowanie pojemnika naklejką lub napisem „odpady zmieszane”;
– bioodpady – zmiana na worek brązowy;
– papier i tektura – zmiana na worek niebieski;
– tworzywa sztuczne i metale – zmiana na worek żółty;
– szkło – zmiana na worek zielony.

Odpady zielone będą odbierane dwukrotnie w ciągu miesiąca w okresie do 30 listopada 2019 r. i od 1 kwietnia 2020 r. do końca obowiązywania umowy, czyli do 30 czerwca. Ilość odbieranych sprzed posesji odpadów zielonych jest teraz limitowana i jednorazowo będą odbierane tylko trzy worki. W przypadku konieczności oddania większej ilości odpadów zielonych, mieszkańcy mogą dostarczyć je do PSZOK w siedzibie firmy przy ul. Turystycznej we własnym zakresie. Odpady te zostaną przyjęte bezpłatnie.

W ramach jednej deklaracji będzie można teraz oddać cztery zużyte opony, które będą odebrane sprzed posesji.

Inne zasady będą obowiązywały w przypadku odbioru odpadów budowlanych. Przede wszystkim odpady te należy dowieźć do PSZOK we własnym zakresie. W ramach jednej deklaracji będzie można oddać 300 kg takich odpadów. Aby jednak w ogóle odpady zostały przyjęte, należy wcześniej zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w celu weryfikacji i wydania potwierdzenia, że remont przeprowadzany był we własnym zakresie.

Odpady wielkogabarytowe odbierane będą sprzed posesji we wrześniu oraz w marcu.

W terminie od 10 stycznia do 20 lutego firma Hetman będzie odbierała sprzed nieruchomości choinki świąteczne.

Zgodnie z nowymi zasadami odbioru, utrzymanie czystości pojemników spoczywa teraz na właścicielu posesji.
Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych rejonów opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Gminy. Mieszkańcy otrzymali również podczas lipcowego odbioru odpadów ulotki z harmonogramem oraz obowiązującymi obecnie, podstawowymi zasadami segregacji odpadów.

Dotychczasowe  zasady odbioru odpadów, które nie narzucały limitów ilościowych, sprzyjały oddawaniu ich w cywilizowany sposób. Drastyczny wzrost cen odbioru zmusił samorządy do podpisywania umów ograniczających ilość niektórych rodzajów odpadów, które będą odbierane sprzed posesji, ponieważ dawało to możliwość znacznego obniżenia cen. W zamian za to część obowiązków scedowana została na mieszkańców. Skutki są łatwe do przewidzenia; odpady, których ilość jest limitowana zamiast znaleźć się w  PSZOK, wylądują gdzieś na dzikich wysypiskach. Odpady zielone ulegną z czasem rozłożeniu, jednak o wiele bardziej groźne jest widmo zaśmiecania otoczenia odpadami poremontowymi i budowlanymi. Komplikowanie systemu ich odbioru z pewnością spowoduje, że nasze okolice zostaną „przyozdobione” gruzem, resztami karton-gipsu i foliowymi opakowaniami materiałów budowlanych, które staną się problemem samorządów i zarządców terenów. Chyba to nie tak miało być.