Droższy odbiór odpadów

0
195

Od początku roku obserwujemy znaczny wzrost opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Od 1 maja nowe stawki obowiązują mieszkańców Milanówka.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 8/VII/19 z 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek, od 1 maja 2019 r. w Milanówku obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wysokość stawek wynosi:

– za odbiór odpadów zmieszanych – 32 zł miesięcznie od osoby;

– za odbiór odpadów zbieranych selektywnie – 24 zł miesięcznie od osoby;

– dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny lub korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (kryterium dochodowe) – 22 zł miesięcznie od osoby.

O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas składanej deklaracji (iloczyn podanej liczby osób zamieszkujących nieruchomość i nowej stawki za osobę), każdy właściciel nieruchomości powiadomiony zostanie indywidualnie.

Wprowadzenie nowych stawek nie jest związane z koniecznością składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć jedynie w przypadku pojawienia się zmian, jak np. zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów ze zmieszanych na segregowane lub odwrotnie. Nowe deklaracje powinny być złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany powodującej inną wysokość opłaty.

Zmianie ulegają również terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– za I kwartał do 30 marca danego roku;

– za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

– za III kwartał do 30 września danego roku;

– za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Opłaty należy wpłacać na indywidualny numer konta podatnika lub w kasie Urzędu Miasta Milanówka.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości stawki opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości ww. opłaty.