Budżet gminy

0
248

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Brwinowie radni przyjęli uchwały dotyczące budżetu gminy na bieżący rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gmin Brwinów na lata 2019-2025.

Projekty budżetu oraz prognozy finansowej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, która jest instytucją nadzorczą nad gminami w zakresie spraw finansowych.

Budżet gminy Brwinów na rok 2019 zakłada, że wszystkie wydatki gminy pochłoną kwotę 159,8 mln złotych. Uchwała budżetowa przewiduje, że przychody gminy w tym roku osiągną wartość 154,74 mln zł, co wskazuje, że planowany deficyt gminy osiągnie wartość ok. 5 mln złotych. Jest to wskaźnik na akceptowalnym, bezpiecznym poziomie. Deficyt w kwocie 3,15 mln zł ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków, pozostała kwota deficytu w wysokości ponad 1,9 mln pokryta zostanie z zaciągniętych kredytów. Deficyt budżetowy jest normalnym zjawiskiem w gospodarce finansowej jednostek samorządowych, koniecznym w przypadku ich dynamicznego rozwoju. Umożliwia ponadto pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Największa część środków budżetowych, ponad 49 mln złotych, przeznaczona zostanie na oświatę. Ponad 41 mln zł przeznaczone zostanie na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, natomiast ponad 8,5 mln zł pochłoną działania inwestycyjne w obiekty oświatowe. W tym roku ukończona zostanie budowa przedszkola w Żółwinie, na którą w tegorocznym budżecie zabezpieczono środki w wysokości 7,4 mln zł. Na modernizację placówek oświatowych przeznaczono 660 tys. zł, natomiast 300 tys. zł na budowę placów zabaw w przedszkolach.

Budżet przewiduje wydatkowanie ponad 36,6 mln złotych na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te niezbędne są na kontynuację projektowania i budowy sieci kanalizacyjnej w Owczarni, Żółwinie i Otrębusach. Wśród nowych inwestycji dla których zabezpieczone zostały środki w budżecie jest budowa parkingu P&R przy stacji WKD w Otrębusach, przebudowa targowiska w centrum Brwinowa. Zaplanowane są również inwestycje drogowe – przebudowa ul. T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego od ul. Pszczelińskiej do ul. M. Konopnickiej, ul. Kampinoskiej w Brwinowie, ul. Leśnej w Kaniach od ul. Uroczej do ul. Górnej (projekt i budowa), ul. Żółwińskiej w Owczarni na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Kazimierzowskiej, budowa drogi w Parku Miejskim w Brwinowie, drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT „Mazowsze”, ul. Słonecznej w Mosznie i Krośnie Wsi (projekt).

W 2019 r. opracowane zostaną również dokumentacje projektowe przebudowy ul. Sienkiewicza i Żwirki i Wigury, ul. Grudowskiej, J.I. Kraszewskiego na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul. Kępińskiej, ul. Krótkiej i ul. Sadowej w Brwinowie, ul. Polnej w Otrębusach, a także ul. Karolińskiej na odcinku od ul. Natalińskiej do ul. Franciszkańskiej. Zaplanowano również kontynuację rozbudowy sieci ścieżek dla rowerów.

Ważnym elementem budżetu gminy są wydatki na pomoc społeczną, na którą gmina przeznaczy 29,2 mln zł. Z kwoty tej sfinansowane zostaną takie wydatki jak wypłaty świadczeń, opieka socjalna, działalność świetlic.

Na transport i łączność przeznaczone zostanie ponad 24,5 mln zł. Z tej kwoty sfinansowane zostaną m.in. zakup oznakowania drogowego, materiały do równania dróg, remonty bieżące dróg bitumicznych i remonty chodników. W tej kwocie zawarte są również wydatki na usługi transportowe oraz inwestycje drogowe.

Ponad 18 mln zł przeznaczonych zostanie na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska takich ja np. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnacja zieleni, konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg.

Prawie 9 mln złotych gmina Brwinów przeznaczy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 2,38 mln zł przeznaczone zostanie na działalność Gminnego Ośrodka Kultury (utrzymanie GOK przy ul. Wilsona, świetlic w Otrębusach, Owczarni i Domaniewie a także Miejskiej Hali Sportowej i boiska „Orlik”), natomiast 686 tys. dla Biblioteki Publicznej w Brwinowie (biblioteka dla dorosłych i dla dzieci w Brwinowie, biblioteka w Otrębusach). Część środków przeznaczona jest na dotacje dla stowarzyszeń realizujących przedsięwzięcia kulturalne oraz na fundusz sołecki.

Znaczna część tej puli – 5,7 mln zł, przeznaczona zostanie na rewaloryzację pałacu w Brwinowie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i oświatową. Inwestycja ta dotowana jest ze środków UE.

Na mocy porozumień między jednostkami samorządowymi, gmina Brwinów finansuje lub partycypuje w kosztach realizacji zadań leżących w kompetencji województwa oraz powiatu. W ramach tych porozumień z budżetu gminy Brwinów sfinansowana zostanie budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie od skrzyżowania a ul. Kasztanową do LKS Wolta, budowa chodnika od ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie, budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta, a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 719 (ul. Obwodnica) z ul. Kępińską oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Pszczelińskiej (między skrzyżowaniami z ulicami Wspólną i Peronową).

Budżet gminy Brwinów jest materiałem zbyt obszernym, aby można było przedstawić jego pełne spectrum, dlatego przedstawiliśmy tylko jego najważniejsze aspekty. Plany są ambitne, więc ten rok z pewnością zaowocuje dalszą poprawą komfortu życia mieszkańców.